Twój biznes jest dla nas najważniejszy

Wiemy jak optymalizować ryzyka podatkowe przedsięwzięć. W sferze prawa podatkowego nasze usługi realizujemy w szczególności poprzez:

 • bieżące wsparcie w prawidłowej ocenie skutków podatkowych podejmowanych przedsięwzięć,
 • pomoc w opracowaniu efektywnych podatkowo strategii realizacji planowanych przedsięwzięć,
 • prowadzenie audytów typu due diligence, oraz innych uzależnionych od aktualnych potrzeb klientów,
 • doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników,
 • opracowanie i wdrożenie struktur pozwalających na optymalizację obciążeń podatkowych,
 • wdrażanie rozwiązań pozwalających na ograniczania ryzyk podatkowych,
 • wsparcie w zakresie tworzenia polityki dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • przygotowanie klientów do kontroli podatkowych lub celnych,
 • bieżące doradztwo w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • opracowanie stanowisk wobec ustaleń kontroli, pism w toku postępowań, odwołań, zażaleń i skarg do sądów administracyjnych,
 • reprezentowanie klientów podczas kontroli, postępowań przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach karnoskarbowych,
 • inne usługi z zakresu prawa podatkowego wynikające z bieżących potrzeb klientów.

Powrót do poprzedniej strony.